Να γυρίσει το λιοντάρι του Πειραιά στο λιμάνι του!

ΕΛΛΑΣ

Ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι το μαρμάρινο ιστορικό λιοντάρι του Πειραιά που κοσμεί τον προλιμένα κοντά στον Ι.Ν Ζωοδόχου Πηγής δεν είναι το αυθεντικό!!!

Το πρωτότυπο άγαλμα-σύμβολο που στεκόταν για αιώνες στην είσοδο του λιμανιού και που ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Πειραιάς στον μεσαίωνα ονομαζόταν Πόρτο Λεόνε, έχει κλαπεί και βρίσκεται στην Βενετία.

Το αυθεντικό

Η ιστορία του είναι συγκλονιστική και ήδη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες από φορείς της πόλης το Λιοντάρι της Πόλης να γυρίσει πίσω. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος και πότε το έχει κατασκευάσει. Άλλοι υποστηρίζουν ότι φτιάχτηκε στην Κλασσική Περίοδο, άλλοι στην Ρωμαϊκή και άλλοι πιστεύουν ότι ανήκει ακόμα και στην Ρωμαϊκή Περίοδο. Η πρώτη αναφορά του Πειραιά ως Πόρτο Λεόνε συναντάται σε ναυτικό χάρτη του γενοβέζου Πέτρο Βισκόντι το 1328. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχει φτιαχτεί νωρίτερα.

View original post 195 more words

Η σύνδεση του λιμένος Πειραιά με τις ενάλιες αρχαιότητες

ΕΛΛΑΣ

Τι προβλέπει μελέτη για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων

Μουσείο Εναλίων ΑρχαιοτήτωνΜια εξαιρετική μελέτη, γεμάτη έμπνευση και συναρπαστικές ιδέες, που όταν υλοποιηθεί θα συνδέσει μοναδικά το λιμάνι του Πειραιά με τις ενάλιες αρχαιότητες, παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Συμβούλιο Μουσείων. Πρόκειται για τις προτάσεις που κέρδισαν το πρώτο βραβείο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σχετικά με τον ανασχεδιασμό του κτιρίου του αποθηκευτικού σταθμού σιτηρών (SILO) και του περιβάλλοντος χώρου του σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στην «Πολιτιστική Ακτή Πειραιά». Το μοναδικό στον κόσμο, όπως επισημάνθηκε στο Συμβούλιο.

View original post 448 more words

Γιῶργος Χ. Θεοχάρης: Δικαιοσύνη

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

 

 

Γι­ῶρ­γος Χ. Θε­ο­χά­ρης

 

Δι­και­ο­σύ­νη

 

ΕΘΑΝΕ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ στὸ γη­ρο­κο­μεῖ­ο τῆς Ἐ­πι­σκο­πῆς. Τὴν κή­δε­ψε ἡ ψυ­χο­κό­ρη της στὸν τό­πο τῆς κα­τα­γω­γῆς, ἀ­π’ ὅ­που ἔ­λει­παν χρό­νια πολ­λά. Τὴν ἔ­θα­ψε πλά­ι στὸν δεύ­τε­ρο σύ­ζυ­γό της ποὺ εἶ­χεν ἀ­πο­δη­μή­σει νέ­ος. Τὸν πρῶ­το δὲν τὸν χά­ρη­κε. Σκο­τώ­θη­κε νι­ό­παν­τρος στὴν Κα­το­χή. Λί­γο πρὶν σκε­πα­στεῖ τὸ φέ­ρε­τρο, ἄ­δεια­σε μέ­σα στὸν τά­φο, ἡ ψυ­χο­κό­ρη, τὰ κό­κα­λα τοῦ σκο­τω­μέ­νου, ἀ­π’ τὸ κι­βού­ρι του ποὺ πῆ­ρε ἀ­πὸ τὸ ὀ­στε­ο­φυ­λά­κιο. «Ἂς εἶ­ναι καὶ οἱ τρεῖς μα­ζὶ» εἶ­πε, «τοὺς πῆ­ρε καὶ τοὺς δυ­ὸ ἀ­πὸ ἔ­ρω­τα ἡ μά­να μου».

 

 

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

 

Γι­ῶρ­γος Χ. Θε­ο­χά­ρης (Δε­σφί­να Φω­κί­δας, 1951). Ποί­η­ση, δο­κί­μιο, λο­γο­τε­χνι­κὴ κρι­τι­κή. Ἐρ­γά­στη­κε ὡς τε­χνι­κὸς μη­χα­νο­λο­γι­κῆς συν­τή­ρη­σης στὴ χη­μι­κὴ βι­ο­μη­χα­νί­α. Ὑ­πεύ­θυ­νος ἔκ­δο­σης τοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Ἐμ­βό­λι­μον. Πρῶ­το του βι­βλί­ο: Πτω­χὸν με­τάλ­λευ­μα (Ποι­ή­μα­τα, ἐκδ. Ἐμ­βό­λι­μον, Ἄ­σπρα Σπί­τια Βοι­ω­τί­ας, 1990). Τε­λευ­ταῖ­ο ἡ ποι­η­τι­κὴ συλ­λο­γὴ Ἀ­πὸ μνή­μης (ἐκδ. Με­λά­νι, 2010).

 

View original post

Nostos and Algos//Νόστος και Άλγος

nostos and algos cover

ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Μπουκάλι πεσμένο στο πλάι, μισοάδειο
περιεχόμενο, μεθυστική νύχτα

να προσπαθείς ν’ αποκοιμήσεις
ένστικτα και πρωτομηνιάς πόνο

πριχού πιεις του μήνα τούτου
το μισθό σε τρεις η το πολύ τέσσερις

νύχτες αδιάκοπης μέθης, μην και
τυχόν κι ο Χάρος τελικά έρθει

κι αφαιρέσει εσένα και το μαρτύριο σου
απ’ τον καλόπλουτο τούτο κόσμο
NO WAY OUT

Bottle tips to its side, emptying
its contents drunken night

spent trying to put to sleep
first of the month instincts and aches

before you piss away
this month’s paycheck

in three or maybe four
uninterrupted nights of stupor

as though expecting Hades
to finally come and erase you

and your agony from
this golden world

~NOSTOS AND ALGOS, Ekstasis Editions, Victoria BC, 2012
http://www.ekstasiseditions.com